Sklep Stobno Records

1 – Regulamin Sklepu POLSKAMUZYKA.EU

1.1 Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym polskamuzyka.eu prowadzony jest przez:

Stobno Records
Stobno 3a, 72-002 Dołuje
NIP: 8522446124
REGON: 321540713
e-mail: sklep@grozix.nazwa.pl

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

2 – KORZYSTANIE Z POLSKAMUZYKA.EU

2.1 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
włączona obsługa plików Cookies oraz zainstalowany program FlashPlayer.

2.2 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2.3 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

2.4 W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

2.5 Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

2.6 Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad.

3 – REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1 Do każdego zakupu dołączany jest paragon. Istnieje również możliwość wystawienia rachunku na życzenie Zamawiającego, w takim wypadku prosimy o napisanie stosownej informacji w formularzu zamówienia.

3.2 Zamówienia realizujemy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej wartości zamówienia. Zamówienie, które w ciągu 10 dni od daty jego złożenia nie zostanie opłacone zostaje usunięte i uznane za niezłożone. Wyjątkiem jest wybranie przez Zamawiającego przesyłki „za pobraniem”.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

3.3 W przypadku zwrotu przesyłek, które nie zostały podjęte w terminie lub nie zostały dostarczone z powodu podania przez Zamawiającego nieprawidłowego adresu Zamawiający zostanie obciążony kosztem zwrotu przesyłki. Ponowne nadanie przesyłki, która została nieodebrana z winy Zamawiającego, będzie możliwe dopiero po opłaceniu kosztu zwrotu oraz kosztu ponownej wysyłki.

4 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1 Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, wypełniając formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie Sklepu lub składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient na podanego podczas rejestracji e-maila otrzymuje potwierdzenie złożenia formularza odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4.2 Klientowi:

1) Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2) Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3) W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać na swój koszt dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od wypełnienia formularza odstąpienia od umowy. Sklep dokonuje zwrotu uiszczonej należności w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
Towary odsyłane w ramach reklamacji lub zwrotu należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

4.3 W ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, przy czym jeżeli Klient wybrał opcję dostawy inną niż najtańszą oferowaną przez Sklep, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5 – REKLAMACJA PRODUKTU

5.1 Jeżeli dostarczony Klientowi produkt jest wadliwy, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep błyskawicznie wadę usunie bądź wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. W przypadku gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę ograniczenie to nie ma zastosowania.

5.2 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

Pisemnie na adres:

Stobno Records
Stobno 3a, 72-002 Dołuje

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@grozix.nazwa.pl

5.3 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.4 Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

5.5 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klientowi zostanie wysłany nowy egzemplarz w zamian niezgodnego z zamówieniem.  W przypadku nieuznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi zareklamowany towar na własny koszt.

Reklamowany towar prosimy odesłać na adres Sklepu:

Stobno Records
Stobno 3a, 72-002 Dołuje

Koszty wysyłki pokrywa klient. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty odesłania przedmiotu.

0